Obchodní podmínky

I.

Úvodní ustanovení a definice některých pojmů

1.1.        Tyto obchodní podmínky (dále jen „OP“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“), právní vztahy mezi stranami kupní smlouvy (dále jen „smlouva“), kdy na straně prodávajícího je obchodní společnost Stemthera, s.r.o., IČ: 021 04 784, se sídlem Podveská 129127, 624 00 Brno, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. C 80247, která je podnikatelem dle ustanovení § 420 a násl. OZ (dále jen jako „prodávající“), a na straně kupujícího vystupuje spotřebitel ve smyslu § 419 OZ (dále jen jako „kupující“).

1.2.        Prodávající provozuje e-shop na webových stránkách www.zdravavolba.cz (dále jen „e-shop“).

1.3.        Předmětem smlouvy je zboží uvedené na internetových stránkách a zvolené kupujícím, a to s takovými vlastnostmi, které jsou uvedeny v popisu zboží (dále jen „zboží“).

1.4.        Nezbytným předpokladem platně uzavřené smlouvy je potvrzení kupujícího, že se seznámil a souhlasí s těmito OP.

1.5.        Objednané zboží zasílá prodávající v souladu s těmito OP pouze na území České republiky a má zájem vstupovat do právních vztahů pouze se subjekty s domicilem v České republice.

 

II.

Kupní smlouva a její uzavření

2.1.        Předmětem koupě je zboží, které prodávající uvedl ve svém e-shopu a které bylo zvoleno kupujícím k nákupu.

2.2.        Veškeré zboží umístěné na internetových stránkách prodávajícího je výzvou k podávání nabídek, nikoli nabídkou ve smyslu ustanovení § 1731 a násl. OZ.

2.3.        Návrh na uzavření smlouvy vzejde z podnětu kupujícího, který návrh provede odesláním objednávky v uživatelském rozhraní prodávajícího. Potvrzení objednávky provede prodávající, a to tak, že e-mailem vyrozumí kupujícího o potvrzení objednávky. Potvrzením objednávky prodávajícím je smlouva uzavřena. Potvrzení objednávky je však nutné odlišovat od potvrzení přijetí nabídky. 

2.4.        V případě, že budou zásoby zboží vyčerpány nebo nebude-li prodávající schopen plnit z jiného důvodu, prodávající bez zbytečného odkladu kontaktuje kupujícího, aby se dohodli na dalším postupu.

2.5.        Prodávající si vyhrazuje právo kdykoli změnit obsah internetových stránek, čímž dojde k odvolání nebo změně výzvy k podávání nabídek.

2.6.        Kupující stvrzuje, že se před odesláním objednávky důkladně seznámil s obsahem e-shopu, tedy výzvy k podávání nabídek (zejména s popisem zboží, jeho vlastnostmi, dostupností a kupní cenou) a s těmito OP a že s nimi bezvýhradně souhlasí.

2.7.        Kupující souhlasí s tím, že k uzavření smlouvy dojde prostřednictvím komunikačních prostředků, které umožňují uzavřít smlouvu bez současné fyzické přítomnosti obou smluvních stran. V souvislosti s tímto bere kupující na vědomí, že veškeré náklady spojené s užitím komunikačních prostředků, zejména náklady na odchozí telefonní hovory, náklady na přístup k internetu apod., nese každá ze smluvních stran své.

2.8.        Smluvní vztah vzniklý na základě tohoto článku je pro obě smluvní strany závazný a není možné jej měnit jednostranně, ledaže to určí zákon nebo podmínky smluvního vztahu.

2.9.        Každá ze smluvních stran je oprávněna od smlouvy odstoupit z důvodů uvedených ve smlouvě nebo ze zákona. Odstoupení musí být učiněno písemně (čímž se rozumí i prostřednictvím e‑mailu).

 

III.

Práva a povinnosti smluvních stran

3.1.        Z řádně uzavřené smlouvy, dle postupu uvedeného v čl. II OP, vyplývají prodávajícímu povinnosti dodat řádně a včas objednané zboží a umožnit kupujícímu nabýt vlastnické právo k tomuto zboží. Kupující se zavazuje zaplatit kupní cenu uvedenou ve sjednané výši a sjednaným způsobem a převzít řádně dodané zboží.

3.2.        Při plnění závazků ze smlouvy je prodávající oprávněn použít pro plnění i třetích osob, a to i bez dalšího souhlasu kupujícího. Za plnění třetích stran však odpovídá prodávající, jako by plnění poskytoval sám.

3.3.        Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží od dopravce, případně přímo od prodávajícího či jiné osoby.

3.4.        Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího okamžikem přechodu odpovědnosti za nebezpečí škody na zboží.

 

IV.

Odpovědnost za vady a záruka za jakost

4.1.        Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že zboží nemá při převzetí právní ani faktické vady (dále jen „odpovědnost za vady“).

4.2.        Prodávající se kupujícímu zavazuje, že zboží bude po dobu 24 měsíců [MV4] od jeho převzetí způsobilé k použití pro účel danému zboží obvyklý a že si zachová obvyklé vlastnosti (dále jen „záruka za jakost“). Prodávající však upozorňuje, že některé zboží (nejčastěji doplňky stravy) má ze své podstaty určenou dobu minimální trvanlivosti. U takového zboží odpovídá záruční doba této minimální trvanlivosti. V takových případech však prodávající minimální trvanlivost uvádí již v e-shopu.

4.3.        Nároky vyplývající z odpovědnosti za vady nebo ze záruky za jakost je kupující povinen uplatnit u prodávajícího bez zbytečného odkladu, nejpozději do 24 měsíců od převzetí zboží (dále společně jen jako „reklamace zboží“).

4.4.        Pokud kupující uplatňuje reklamaci zboží, je oprávněn učinit tak jakoukoliv cestou, přičemž s ohledem na určitost a trvalost se doporučuje písemná forma komunikace. Uplatnění reklamace sestává z identifikace objednávky (čísla objednávky), popisu vady zboží a volby nároku. K průkaznějšímu popisu vady zboží je vhodné doložit fotodokumentaci, není to však nezbytné. Kupující také může pro uplatnění reklamace zboží využít Formulář pro reklamaci zboží a odstoupení od smlouvy.

4.5.        Spolu s uplatněním reklamace zboží je kupující povinen zaslat prodávajícímu také reklamované zboží, aby prodávající mohl posoudit, zda je reklamace oprávněná.

4.6.        Prodávající je povinen rozhodnout o reklamaci zboží bezodkladně od doručení reklamovaného zboží, nejpozději do tří dnů, přičemž do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená k odbornému posouzení vady. Prodávající je povinen vyřídit reklamaci nejpozději do 30 dnů od doručení reklamovaného zboží. Pokud bude reklamace uznána za oprávněnou, hradí prodávající kupujícímu účelně vynaložené náklady na uplatnění reklamace. Pokud však nebude reklamace zboží uznána za oprávněnou, nese každá ze smluvních stran své náklady sama, tedy bez účasti druhé smluvní strany.

4.7.        Kupujícímu z řádně reklamované vady zboží tyto nároky: (1) odstranění vad, jsou-li vady odstranitelné; (2) dodání nového zboží, případně jeho části, pokud nejsou vady odstranitelné; (3) sleva z kupní ceny za zboží; (4) odstoupení od smlouvy. Právo volby nároku přísluší kupujícímu. Pokud kupující nezvolí žádný ze zmíněných nároků nebo zvolí-li nárok, na nějž nemá dle zákona či těchto OP právo, prodávající kupujícího kontaktuje e-mailem či telefonicky a navrhne postup řešení reklamace. Prodávající je povinen tak učinit bez zbytečného odkladu.

4.8.        Reklamaci zboží nelze uplatnit za předpokladu, že se na zboží projeví vady či snížená jakost způsobené jejich běžným používáním, neodborným zacházením či zacházením takovým způsobem, že vady či poškození nelze prodávajícímu přičítat k tíži. Prodávající je povinen užívat zboží k účelu, ke kterému je zboží určeno.

 

V.

Odstoupení od smlouvy kupujícím

5.1.        Kupující má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů, a to bez udání důvodu. Lhůta počne běžet ode dne převzetí zboží od dopravce, prodávajícího či jiné osoby k tomu prodávajícím pověřené (např. ze skladu prodávajícího). Kupující rovněž může odstoupit od smlouvy bez udání důvodu kdykoli před dodáním zboží. Prodávající upozorňuje kupujícího, že u některého zboží (například u doplňků stravy) není odstoupení od smlouvy z hygienických důvodů možné. Takové zboží označí prodávající v e-shopu. 

5.2.        Za platné odstoupení od smlouvy, tedy takové, které vyvolává právní účinky odstoupení, se považuje takové právní jednání kupujícího, které je jednoznačné. Odstoupení od smlouvy kupující provede prostřednictvím prohlášení, které učiní libovolnou formou (dopisem na doručovací adresu prodávajícího, e-mailem, telefonicky apod.). S ohledem na určitost a trvalost se však doporučuje písemná forma. Kupující může využít také tento Formulář pro reklamaci zboží a odstoupení od smlouvy.

5.3.        Lhůta pro odstoupení od smlouvy je zachována, je-li posledním dnem lhůty uvedené v odst. 5.1. odesláno prohlášení dle odst. 5.2. Není tedy rozhodující, kdy prohlášení, jímž kupující odstupuje od smlouvy, dojde do sféry prodávajícího, či kdy se s jeho obsahem prodávající fakticky seznámí.

5.4.        Pokud kupující od smlouvy odstoupí způsobem stanoveným v odst. 5.1. a 5.2., je jeho povinností zaslat nejpozději do 14 dnů ode dne odeslání prohlášení, jímž od smlouvy odstoupil, jím koupené zboží zpět prodávajícímu. Kupující zboží odešle na adresu prodávajícího určenou pro doručování. Vrácené zboží by mělo být pokud možno úplné, s kompletní dokumentací k němu přiloženou, nepoškozené, čisté a je-li to možné rozumně požadovat, tak i v originálním obalu. Účelně vynaložené náklady spojené s uplatněním odstoupení od smlouvy, tedy zejména poštovné či náklady na dopravu, nese kupující, na což je tímto výslovně upozorněn.

5.5.        Odstoupí-li kupující od smlouvy, je prodávající povinen vrátit mu veškeré platby, které kupující provedl na účet prodávajícího, vč. nákladů vynaložených prodávajícím na dopravu odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dopravy. Tuto povinnost splní prodávající způsobem stejným, jakým platbu od kupujícího přijal, a to do 14 dnů od doručení prohlášení o odstoupení od smlouvy. Prodávající však není povinen vrátit platby dříve, než kupující odešle zboží zpět nebo než kupující prokáže jeho odeslání zpět prodávajícímu.

5.6.        Kupující odpovídá prodávajícímu za snížení hodnoty zboží (vč. obalu, dokumentace apod.) způsobené takovým nakládáním, které není s ohledem na jeho povahu a vlastnosti obvyklé ani vhodné.

 

VI.

Platební a dodací podmínky

6.1.        Kupující je povinen prodávajícímu zaplatit kupní cenu řádně a včas podle zvoleného způsobu platby. Podmínky zvoleného způsobu platby se stávají součástí uzavřené kupní smlouvy. Není-li při volbě platby stanoveno jinak, je kupní cena splatná do 7 dnů ode dne uzavření smlouvy. Nejpozději však musí být kupní cena uhrazena před převzetím zboží.

6.2.        Ceny uvedené u zboží a služeb a všechny poplatky jsou smluvní a jsou uvedeny včetně DPH . V cenách zboží uvedených na e-shopu není zahrnuta cena za dopravu zboží ani za zvolený způsob platby.

6.3.        Způsoby a obvyklé doby dopravy, jakož i jejich ceny, jsou uvedeny v e-shopu. Takto zvolený způsob dopravy a jeho podmínky se stávají součástí uzavřené kupní smlouvy.

6.4.        Není-li v rámci smlouvy sjednáno jinak, je doba pro dodání zboží 14 dní ode dne uzavření smlouvy, případně od zaplacení kupní ceny, má-li být tato hrazena před dodáním zboží. Budou‑li okolnosti nasvědčovat tomu, že tato lhůta nebude dodržena, kontaktujte prodávající e-mailem či telefonicky kupujícího před jejím uplynutím.

 

VII.

Sankční ustanovení

7.1.        Ocitne-li se některá ze smluvních stran v prodlení s úhradou jakékoli platby sjednanou ve smlouvě, je druhá smluvní strana oprávněná požadovat úrok z prodlení dle platných a účinných právních předpisů v době, kdy k prodlení došlo.

7.2.        Prodávající je při prodlení s úhradou kupní ceny déle než 10 dní ze strany kupujícího, a především při porušení dalších povinností kupujícího vyplývajících ze smlouvy, těchto OP a/nebo ze zákona, oprávněn od smlouvy odstoupit.

7.3.        Smluvními sankcemi dle těchto OP není dotčeno právo na náhradu škody v plné výši.

 

VIII.

Ochrana osobních údajů

8.1.        Kupující Prodávající se zavazuje nakládat s případnými osobními údaji kupujícího v souladu s příslušným právními předpisy. Především se prodávající zavazuje nakládat s osobními údaji v minimálním možném rozsahu s ohledem na povahu této smlouvy a nezbytné předpoklady jejího plnění.

 

IX.

Závěrečná ustanovení

9.1.        Tyto OP jsou pro smluvní strany účinné ve znění uvedeném na e-shopu prodávajícího v okamžiku odeslání návrhu na uzavření smlouvy kupujícím a jsou její nedílnou součástí.

9.2.        V případě rozporů nebo nesrovnalostí mezi znění smlouvy a těmito OP mají přednost ustanovení uvedená ve smlouvě.

9.3.        V otázkách neupravených smlouvou ani těmito OP se právní vztah mezi prodávajícím a kupujícím řídí českým právním řádem, s výjimkou norem mezinárodního práva soukromého. Smluvní strany výslovně vylučují aplikaci Vídeňské úmluvy o mezinárodní koupi zboží.

9.4.        Případné spory vyplývající ze smlouvy je kupující oprávněn řešit prostřednictvím orgánu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, jímž je Česká obchodní inspekce. Toto řízení se zahajuje písemným návrhem, jehož náležitosti jsou uvedeny v ustanovení § 20n zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. Před zahájením řízení je nezbytné uplatnit reklamaci u prodávajícího, který je povinen ji vyřídit do 30 dnů. Mimosoudní řešení sporu je možné po uplatněné reklamaci zahájit do 1 roku. Veškeré bližší údaje o mimosoudním řešení sporů prostřednictvím České obchodní inspekce jsou na jejích internetových stránkách (www.coi.cz). Spotřebitel rovněž může využít platformu pro řešení spotřebitelských sporů, která se nachází na těchto internetových stránkách https://webgate.ec.europa.eu/odr/.

9.5.        Pokud kupující nevyužije možnosti mimosoudního řešení sporu uvedeného v bodu 9.4., budou spory vyplývající ze smlouvy, nedojde-li k dohodě smluvních stran, rozhodovány před věcně, místně a funkčně příslušnými soudy České republiky.

9.6.        V případě, že by se některé ustanovení smlouvy a/nebo těchto OP staly neplatná či neúčinná, platnost i účinnost ostatních ustanovení smlouvy a/nebo OP zůstane nedotčena. Smluvní strany se zavazují nahradit neplatná či neúčinná ustanovení smlouvy a/nebo OP ustanoveními platnými, která svým obsahem a smyslem odpovídají nejlépe obsahu a smyslu ustanovení původních.

9.7.        Odesláním objednávky kupující projevuje svou určitou, svobodnou a vážnou vůli uzavřít smlouvu, potvrzuje svou svéprávnost a způsobilost uzavřít smlouvu a také to, že smlouva není uzavírána v tísni za nápadně nevýhodných podmínek.

9.8.        Tyto prodávající si vyhrazuje právo tyto OP bez předchozího upozornění změnit. Doporučuje se tedy kupujícímu jejich archivace. Prodávající však poskytne obchodní podmínky kupujícímu také spolu s akceptací jeho objednávky. Vylučuje se aplikace obchodních podmínek kupujícího.

9.9.        Tyto OP nabývají účinnosti 1. 5. 2018